Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Acte de stare civilă

Certificat de stare civilă

 

Regimul juridic al certificatelor de stare civilă:

 

Documentul oficial care confirmă starea civilă a persoanei este certificatul privind starea civilă. Certificatul privind starea civilă poate fi de uz intern sau extern, ambele având o perioadă de valabilitate de 3 luni. Certificatul privind starea civilă se eliberează titularului sau reprezentantului acestuia. Modalitatea de eliberare a certificatului este condiţionată de destinaţia acestuia. Prin urmare, certificatul de uz intern este eliberat de către oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului, iar certificatul de uz extern este eliberat de către Oficiul de Stare Civilă.

 

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă.

 

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să vă adresaţi personal la Ambasada Republicii Moldova la Lisabona.

 

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează a fi prezentate următoarele acte:

 

 • Actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces) emis de registrul civil portughez, cu aplicarea apostilei la serviciul Procuraturii Generale a Portugaliei (http://www.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/servico-apostilas) sau extrasul multilingv de pe actul de stare civilă emise de registrele civile portugheze în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Starea Civilă (CIEC), semnată la Viena la data de 08 septembrie 1976. Acest tip de certificat nu necesită traducerea în limba română și nici legalizarea cu apostila de la Haga;
 • Actele de identitate necesare:
  • La transcrierea actului de naştere – Buletinele de identitate a părinţilor copilului, inclusiv cu prezentarea certificatului de căsătorie al părinţilor (în cazul în care părinţii sunt căsătoriţi). Cererea de transcriere a certificatului de naştere poate fi descărcată aici;
  • La transcrierea actului de căsătorie – Buletinele de identitate ale persoanelor căsătorite. Cererea de transcriere a certificatului de căsătorie poate fi descărcată aici;
  • La transcrierea actului de divorţ – Buletinele de identitate ale persoanelor divorţate, certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie. Cererea de transcriere a certificatului de divorţ poate fi descărcată aici;
  • La transcrierea actului de deces – actele de identitate ale persoanei decedate. Cererea de transcriere a certificatului de deces poate fi descărcată aici.

 

Înregistrarea căsătoriei

 

Pentru încheierea căsătoriilor la Ambasada RM la Lisabona, cetăţenii RM urmează să depună, cu cel puţin 1 lună înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

 

 • Buletinele de identitate;
 • Certificatele de naştere;
 • În cazul în care nu este prima căsătorie – urmează să fie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, deces);
 • Declaraţia de căsătorie, care poate fi descărcată aici.

 

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la Ambasadă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă.

 

În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţământul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

  

Desfacerea căsătoriei

 

Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci când continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

 

Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi: 

 

 • administrativă – la Ambasadă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi;
 • judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei

 

Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc  în cazul în care soţii nu au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

 

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la Ambasadă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată notarial.

 

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

 

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor, care poate fi descărcată aici.
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa copiilor minori comuni.

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei

 

Temei pentru înregistrarea actului de divorţ constituie declaraţia unuia dintre soţi, în cazul în care există:

 

 • hotărârea judecătorească pe numele celuilalt soţ precum că acesta este declarat incapabil sau declarat dispărut;
 • sentinţa judecătorească (emisă posterior datei încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soţ precum că acesta este condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

 

Pentru înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

 • declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul;
 • actul de identitate;
 • hotărârea (sentinţa) judecătorească, dacă celălalt soţ este:
  • declarat incapabil;
  • declarat dispărut;
  • condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
 • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie, pentru cazurile când  certificatul este pierdut.

 

Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.

 

Schimbarea numelui şi/sau prenumelui

 

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către Ambasadă, care se aprobă de către Serviciul Stare Civilă.

 

Pentru înregistrarea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

 • cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, care poate fi descărcată aici.
 • autobiografia;
 • explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ;
 • buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic);

şi după caz:

 • acordul în scris a ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui acesteia a persoanei care nu a atins majoratul (16-18 ani);

 

Ambasada primind concluzia va invita solicitantul în scopul înregistrării în termen de 1 lună a actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui şi eliberării solicitantului certificatului de schimbare.

 

În cazul neprezentării solicitantului pentru întocmirea actului respectiv în termenul de 1 lună, concluzia privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui pierde valabilitatea.